ALGEMENE VOORWAARDEN 
Delicious Kitchen gevestigd te Aalsmeer

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


1. Delicious Kitchen:
De gebruiker van deze algemene voorwaarden optredend onder haar handelsnaam: Delicious Kitchen


2. De Klant:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Delicious Kitchen een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Delicious Kitchen te leveren producten en/of te verrichten diensten. 
Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Delicious Kitchen georganiseerde activiteiten. 


3. De Overeenkomst: 
De overeenkomst gesloten met Delicious Kitchen, die betrekking heeft op de producten en/of diensten van Delicious Kitchen.


4. Activiteit: 
De door Delicious Kitchen aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd, die bestaan uit:
a) het geven van kook-, barbecuelessen/workshops/masterclasses
b) het geven van wijncursussen en wijnproeverijen;
c) verzorgen van privélunches en -diners
d) verzorgen van catering 
e) verzorgen van Culibox (door-to-door) 
f) culinair advies en ondersteuning/begeleiding
g) evenementenorganisatie 

h) walking dinners

Artikel 2. Algemeen

1.     Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Delicious Kitchen en een klant waarop Delicious Kitchen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.     Delicious Kitchen kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen. 

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1.     De door Delicious Kitchen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Delicious Kitchen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk* binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2.     Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan Delicious Kitchen is medegedeeld. Delicious Kitchen is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.3.     Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is Delicious Kitchen gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.

4.     Delicious Kitchen is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer. Prijsstijgingen op basis van het hiervoor genoemde indexcijfer, zullen eerst met ingang van 1 januari van enig jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

5.     Indien de klant Delicious Kitchen verzoekt een offerte uit te brengen ter zake van een bepaalde activiteit of ter zake van bepaalde door Delicious Kitchen te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

6.     Een door Delicious Kitchen gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Delicious Kitchen in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermelding dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt Delicious Kitchen dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere vermelding van Delicious Kitchen nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd.

7.     Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan Delicious Kitchen binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt.

8.     Indien de klant van Delicious Kitchen bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. 

9.     Indien de klant bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Delicious Kitchen uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit tegelijk een tegenaanbod.

10.   Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

11.   Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen jegens een andere en de beslechting van geschillen.

 

Artikel 4. Vertraging

1.     Indien klant niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door Delicious Kitchen aan klant doorberekend.

2.     Grote, door klant veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor klant.

 

Artikel 4 - De prijs

1.     De door Delicious Kitchen opgegeven prijzen zijn exclusief de daarvoor geldende btw-tarieven van 9% of 21% en zijn o.a. gebaseerd op:
- inkoopprijzen;
- kosten van arbeidsloon;
- sociale lasten, belastingen.2.    In geval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is Delicious Kitchen gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.


Artikel 5 – Betaling

1.    Betaling van de desbetreffende activiteit genoemd in artikel 1.4 kan voorafgaand van het evenement aan Delicious Kitchen op locatie per betaalverzoek/Tikkie/QR code worden voldaan.

2.    Dit betreft de hoofdsom van de activiteit waarbij eventuele overige zaken op basis van nacalculatie zullen worden verrekend.

3.    De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Delicious Kitchen is in dit geval gerechtigd de administratie- en rentekosten in rekening te brengen. Delicious Kitchen is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst al gemaakte kosten.

4.    Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van klant. 

5.    De klant die niet tijdig betaalt, is aan Delicious Kitchen de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend met een minimum van 1%.

6.    Alle redelijke kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige partij.

7.    Bij een totaalbedrag van € 1000.- of meer betaalt de klant bij het ondertekenen van de overeenkomst 50% van de totaalprijs.

8.    Het gehele of resterende bedrag dient na facturering binnen 14 dagen te worden voldaan.

 

Artikel 6. Uitvoering

1.     Catering wordt uitsluitend verzorgd door Delicious Kitchen zelf en door hem ingehuurde derden, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Delicious Kitchen en klant.

2.     Klant is verplicht om kosten, voor zover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen aan Delicious Kitchen.

3.     Indien klant niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is klant zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen klant aan Delicious Kitchen is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 115,-.

 

Artikel 7. Annulering door klant

In geval van annulering, afmelding of verplaatsing door de wederpartij van cateringopdrachten, vinden de volgende voorwaarden toepassing. Bij annulering of verplaatsing binnen het volgende tijdsbestek, zijn de navolgende kosten verschuldigd: 

 

1.    Bij annulering na de definitieve bevestiging is klant te allen tijde verplicht € 50,- administratiekosten te betalen

2.    Tot 14 dagen vóór de overeengekomen dag van uitvoering van de cateringdiensten c.q. levering van de cateringproducten: 20% van de overeengekomen totaalprijs; 

3.    Vanaf de 14e dag (inclusief) tot 7e dag (exclusief) vóór de overeengekomen dag van uitvoering van de cateringdiensten c.q. levering van cateringproducten: 50% van de overeengekomen totaalprijs; 

4.    Vanaf de 7e dag (inclusief) tot 3e dag (exclusief) vóór de overeengekomen dag van uitvoering van de cateringdiensten c.q. levering van de cateringproducten: 75% van de overeengekomen totaalprijs; 

5.    Vanaf de 3e dag (inclusief) vóór de overeengekomen dag van uitvoering van de cateringdiensten c.q. levering van cateringproducten: de volledige overeengekomen totaalprijs. 

6.    Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

 Artikel 8. Annuleringen door Delicious Kitchen. 

1.     Delicious Kitchen is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Delicious Kitchen B.V. zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Delicious Kitchen gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst en ook alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Delicious Kitchen onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.

2.     In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Delicious Kitchen geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan Delicious Kitchen kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

 

Artikel 9. Deelannulering

1.     Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 7 van deze voorwaarden van toepassing.

2.     Voor extra deelnemer die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. Klant is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Delicious Kitchen, medewerkers of derden.

2.     Delicious Kitchen is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Delicious Kitchen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.

3.     Delicious Kitchen is niet aansprakelijk voor schade door de door Delicious Kitchen geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Delicious Kitchen die de schade hebben veroorzaakt.

4.     Delicious Kitchen is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Delicious Kitchen die de schade hebben veroorzaakt. Voor gevolgschade is Delicious Kitchen niet aansprakelijk.

5.     Delicious Kitchen is noch jegens de wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Delicious Kitchen De klant vrijwaart Delicious Kitchen voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Delicious Kitchen verrichte diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directieleden en/of de leidinggevende ondergeschikten van Delicious Kitchen.

6.     Delicious Kitchen zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Delicious Kitchen verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is:
- niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Delicious Kitchen en/of door Delicious Kitchen ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken van niet aan Delicious Kitchen toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Delicious Kitchen is in die gevallen niet schadeplichtig.

 

 

 

 

 

Artikel 11. Klachten

1.     Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de dag/avond zelf gemeld te worden.

2.     Delicious Kitchen kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaalbedrag overeengekomen.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.     Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

3.     Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 

4.     Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.

 

Delicious Kitchen

Januari 2024